سید حمیدرضا شهابی حقیقی

سید حمیدرضا شهابی حقیقی

سیدحمیدرضا شهابی حقیقی استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت گروه آموزشی تولید صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های سید حمیدرضا شهابی حقیقی