محمود عباسی

محمود عباسی

محمود عباسی ، متولد 1360 ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه آموزشی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های محمود عباسی