اردشیر هزارخانی

اردشیر هزارخانی

اردشیر هزارخانی ، متولد 1340 ، استاد دانشکده مهندسی معدن گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های اردشیر هزارخانی