سید سعید قنادپور

سید سعید قنادپور

سیدسعید قنادپور ، متولد 1367 ، استادیار دانشکده مهندسی معدن گروه آموزشی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های سید سعید قنادپور

تحلیل اطلاعات اکتشافی