ناصر شاهنوشی

ناصر شاهنوشی

دکتر ناصر شاهنوشی متولد سال 1343، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های ناصر شاهنوشی

درآمدی بر مالیات سبز