کنسال ای وان هولد

کنسال ای وان هولد

کنسال ون هولد (1928 - 2019)، یکی از برترین بیوشیمی‌-فیزیک دانان جهان و سردبیر قدیمی مجله شیمی بیولوژیکی بود.

کتاب های کنسال ای وان هولد

تکامل زیست شناسی مولکولی