شارون ویلر

شارون ویلر

شارون ویلر رهبر دوره روزنامه نگاری چاپی در دانشگاه گلاسترشایر است. او یکی از سردبیران تخیل روزنامه نگاری (با ریچارد کیبل، 2007) است و در روزنامه نگاری چاپی: مقدمه انتقادی (2005) و پرسش های هویت در داستان پلیسی (2007) مشارکت داشته است.

کتاب های شارون ویلر