مهدی مدرس اول

مهدی مدرس اول

دکتر مهدی مدرس اول متولد سال 1324، استاد تاکسونومی حشرات در دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های مهدی مدرس اول