حسین محمد زاده

حسین محمد زاده

دکتر حسین محمدزاده متولد سال 1346، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در گروه زمین شناسی است. او دارای مدرک فوق دکتری و دکتری “کاربرد فنآوری ایزوتوپهای محیطی در منابع آب و محیط زیست (علوم زمین)” از دانشگاه اتاوا، کانادا می باشد.

کتاب های حسین محمد زاده