عباس دشتی منش

عباس دشتی منش

عباس دشتی منش ، متولد 1363، استادیار دانشگاه خلیج فارس و دارای مدرک دکتری  تخصصی  مهندسی دریا است.

کتاب های عباس دشتی منش