مهدی مجیدپور

مهدی مجیدپور

مهدی مجیدپور. متولد 1365 ، دانشیار دانشکده مدیریت، علم و فنّاوری گروه آموزشی مدیریت کسب و کار دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های مهدی مجیدپور