برنت ادکینز

برنت ادکینز

برنت ادکینز استاد فلسفه در کالج روانوک در سالم، ویرجینیا، ایالات متحده آمریکا است. علایق اصلی او فلسفه اروپای قرن 19 و 20، فلسفه مدرن و سیاست است.

کتاب های برنت ادکینز