مایکل ال. شولر

مایکل ال. شولر

مایکل ال. شولر استاد مهندسی اکرت، ممتاز در بخش مهندسی بیومدیکال میینگ و دانشکده مهندسی شیمی و بیومولکولی اسمیت در دانشگاه کرنل است و مدیر مرکز نانوبیوتکنولوژی کورنل بود. او جوایز متعددی در زمینه تدریس، مشاوره و تحقیق دریافت کرده است و به عضویت آکادمی ملی مهندسی و آکادمی هنر و علوم آمریکا انتخاب شده است.

کتاب های مایکل ال. شولر

مهندسی فرآیندهای زیستی (جلد2)