فرزانه وهاب زاده

فرزانه وهاب زاده

فرزانه وهاب زاده ، متولد 1329 ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های فرزانه وهاب زاده