نرگس فلاح

نرگس فلاح

نرگس فلاح ، متولد 1357 ، دانشیاردانشکده مهندسی شیمی گروه آموزشی بیوتکنولوژی - محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های نرگس فلاح

مهندسی فرآیندهای زیستی (جلد2)