سیدحسین صفاری

سیدحسین صفاری

سیدحسین صفاری متولد سال 1329، مربی آموزشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. او دارای مدرک ليسانس تربیت بدنی از دانشگاه خوارزمی است.

کتاب های سیدحسین صفاری