عبدالحمید رجایی

عبدالحمید رجایی

دکتر عبدالحمید رجایی متولد سال 1321، استاد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد واحد اهر می باشد.

کتاب های عبدالحمید رجایی