سید حسن آقابابایی

سید حسن آقابابایی

سید حسن آقابابایی ، متولد 1339 ، استاديار دانشکده معارف  دانشگاه صنعتی  نوشیروانی بابل است.

کتاب های سید حسن آقابابایی

تاملی در فلسفه اخلاق