قاسم نجف پور

قاسم نجف پور

قاسم نجف پوردرزی ، متولد 1327، استاد ممتاز  دانشکده  مهندسي شيمي گروه آموزشي  بيوتكنولوژي دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است. او دارای مدرک كارشناسي مهندسي شيمي 1351 دانشگاه اصفهان ايران كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 1356 اوكلاهما آمريكا و دكتري تخصصي مهندسي شيمي-بيوتكنولوژي 1362 دانشگاه اركانزاس آمريكا است.

کتاب های قاسم نجف پور

مبانی انتقال حرارت


پیل های سوختی میکروبی