محسن شاکری

محسن شاکری

محسن شاكري ، متولد 1341 ،استاد دانشکده مهندسي مكانيك گروه آموزشي ساخت و توليد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است.

کتاب های محسن شاکری