سمیه خادملو

سمیه خادملو

سميه خادملو ، متولد 1358 ، استاديار  دانشکده علوم پايه گروه آموزشي  رياضي دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است.

کتاب های سمیه خادملو