محسن دلیر

محسن دلیر

دکتر محسن دلیر ، متولد 1354 ،  استاد مدعو علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه قم است.

کتاب های محسن دلیر

کاربست قاعده عرضه بر قرآن