هادی مختاری

هادی مختاری

هادی مختاری ، متولد 1363 ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه مهندسی صنایع دانشگاه کاشان است. او دارای مدرک کارشناسی ۱۳۸۵ مهندسی صنایع - تولید صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (رتبه اول)
، کارشناسی ارشد ۱۳۸۷ مهندسی صنایع - صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (رتبه سوم) و دکتری ۱۳۹۲ مهندسی صنایع - صنایع دانشگاه تربیت مدرس (رتبه اول) است.

 

 

کتاب های هادی مختاری