اکبر طیبی

اکبر طیبی

اكبر طيبي دامناب ، متولد 1358 ، استاد گروه رياضي  دانشکده علوم پايه دانشگاه قم است.

کتاب های اکبر طیبی

زبان تخصصی ریاضی