رحیم حیدری

رحیم حیدری

رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز می باشد.

کتاب های رحیم حیدری