اسحاق اکبریان

اسحاق اکبریان

اسحاق اكبريان ، متولد 1352 ، دانشيار دانشکده ادبیات و علوم گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي  دانشگاه قم است. او دارای مدرک کارشناسي مترجمي زبان انگليسي, دانشگاه علامه طباطبايي, 1375. کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي, دانشگاه علامه طباطبايي, 1378 و دکتري تخصصي  آموزش زبان انگليسي, دانشگاه تهران, 1387 است.

کتاب های اسحاق اکبریان