عباس حبیب زاده

عباس حبیب زاده

دكتر عباس حبيب زاده ، متولد 1353 ، عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم و دارای مدرک كارشناسي علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي، دانشگاه علامه طباطبايي، سال 1375.
كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي، دانشگاه علامه طباطبايي، سال 1377. و دكتري روان شناسي  تربيتي، دانشگاه علامه طباطبايي، سال 1389 است.

کتاب های عباس حبیب زاده

دانش خانواده و جمعیت


راهنمای عملی درس پژوهی