عفت گلپر رابوکی

عفت گلپر رابوکی

عفت گلپر رابو کی ، متولد 1349 ،  استاديار گروه رياضي دانشکده علوم پايه دانشگاه قم و دارای مدرک دكتري تخصصي (ناپيوسته)رياضي كاربردي،دانشگاه صنعتي شريف 1399 است.

کتاب های عفت گلپر رابوکی