سید جمال الدین حسینی

سید جمال الدین حسینی

سید جمال الدین حسینی ، متولد 1359 ، مربي گروه مهندسي صنايع گروه فني و مهندسي دانشگاه قم است.

کتاب های سید جمال الدین حسینی

مدیریت کیفیت فراگیر


روش های تحقیق در مدیریت