مصطفی فضائلی

مصطفی فضائلی

مصطفی فضائلی ، متولد 1339 ،دانشيار گروه حقوق بين الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم و دارای مدرک 1384دكتري تخصصي (ناپيوسته)حقوق بين الملل و 1394دكتري تخصصي (ناپيوسته)حقوق بين الملل عمومي است.

 

کتاب های مصطفی فضائلی