سید کامران قریشی

سید کامران قریشی

سید کامران قریشی ، متولد 1350 ، دانشيار گروه آمار دانشکده علوم پايه دانشگاه قم و دارای مدرک دكتري تخصصي (ناپيوسته)آمار و كاربردها،دانشگاه شهيد بهشتي است.

کتاب های سید کامران قریشی