بهار خدادادی

بهار خدادادی

بهار خدادادی ، متولد 1354 ، استاديار گروه شيمي دانشکده علوم پايه دانشگاه قم و دارای مدرک دكتري تخصصي (ناپيوسته) شيمي كاربردي،دانشگاه آزاداسلامي واحدشمال تهران است.

کتاب های بهار خدادادی

انتقال حرارت