غلامرضا جندقی

غلامرضا جندقی

غلامرضا جندقی، متولد 1339 ،  استاد پردیس فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران است. او دارای مدرک  کارشناسی, 1365, ریاضی, شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد, 1368, آمار حیاتی, تربیت مدرس
 و دکتری, 1372, Biostatistics, Toronto است.

کتاب های غلامرضا جندقی

زنجیره تامین زیست توده


آمار مدیریت