سید روح الله حسینی واعظ

سید روح الله حسینی واعظ

سید روح الله حسینی واعظ ، متولد 1357، دانشيار گروه مهندسي عمران دانشکده فني و مهندسي دانشگاه قم است.

کتاب های سید روح الله حسینی واعظ