مریم قدرتی

مریم قدرتی

مریم قدرتی نویسنده ایرانی متولد ۱۳۸۲‏ می باشد.

کتاب های مریم قدرتی

پرواز از مدار 37 درجه