محمد حسین اسکندری

محمد حسین اسکندری

محمدحسین اسکندرى (1324-1398ش)،  عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، یکی از مؤلفان سازمان مطالعه و تدوین (سمت) می باشد.

کتاب های محمد حسین اسکندری