سید علی کوشازاده

سید علی کوشازاده

سید علی کوشازاده ، متولد 1362 ، دکتری و پسا دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. استاد دانشگاه، مشاور و مجری پروژه های مدیریتی در سازمان ها است.

کتاب های سید علی کوشازاده