ریموند هینه بوش

ریموند هینه بوش

ریموند هینبوش، استاد روابط بین‌الملل و سیاست خاورمیانه در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، یکی از بنیان‌گذاران موسسه مطالعات خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز و مدیر مرکز مطالعات سوریه است.

کتاب های ریموند هینه بوش