ژوآنی دبرلی

ژوآنی دبرلی

ژوآنی دبرلی در سال 2002 به دانشگاه بیرمنگام پیوست. پیش از این او در دانشگاه های هریوت وات، شفیلد، لیدز و شفیلد هالام مشغول به کار بود. او در بیرمنگام پست‌های رهبری متنوعی از جمله مدیر برنامه کارشناسی در کسب و کار و مدیریت، مدیر تحقیقات تحصیلات تکمیلی کالج علوم اجتماعی، مدیر تحقیقات دانشکده بازرگانی بیرمنگام و مدیر تحقیقات کالج علوم اجتماعی را بر عهده داشته است. .مرکز تحقیقات او علاقه به مفهوم شغل است. سهم اصلی او در این زمینه ایجاد درک نظری آگاهانه تر و تعبیه شده در زمینه شغلی بوده است. در ده سال گذشته او تحقیقاتی را توسعه داده است که تأثیر جنسیت، قومیت، طبقه اجتماعی و سن را بر مشاغل در زمینه‌های مختلف از جمله دفاع، سازمان‌های خدمات حرفه‌ای و پلیس در بریتانیا بررسی می‌کند. او به همراه دکتر هالی بیرکت مرکز تحقیقات جامع کاری را اداره می کند و با موفقیت بیش از 2 میلیون پوند بودجه تحقیقاتی را برای حمایت از تحقیقات خود به دست آورده است.

کتاب های ژوآنی دبرلی