هادی آجیلی

هادی آجیلی

دکتر هادی آجیلی، متولد 1360 دزفول ، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است که مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی وعلوم سیاسی را از دانشگاه امام صادق و دكتري روابط بين الملل خود را از دانشگاه شهيد بهشتي اخذ کرده است.  

کتاب های هادی آجیلی