زری قهار ترس

زری قهار ترس

زری قهار ترس ، شاعر ایرانی متولد شیراز است. سرودن را از سال۸۶ بارباعی شروع کرده  ، اولین مجموعه رباعی درسال۹۰ به چاپ رسانده
مجموعه دوم با عنوان "اگر مادر نمی ترسید" توسط نشر نیماژ چاپ شده است.

کتاب های زری قهار ترس

تاک تکیده