جعفر حق پناه

جعفر حق پناه

جعفر حق پناه ، متولد 1348 ، از اعضای شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو شورای سردبیری نشریه همشهری است.

کتاب های جعفر حق پناه