مهدی رشوند بوکانی

مهدی رشوند بوکانی

مهدی رشوند بوکانی ، متولد 1357 ، استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری است.

کتاب های مهدی رشوند بوکانی

حقوق مدنی (8)


حقوق رقابت