مهدی عاشوری

مهدی عاشوری

مهدی عاشوری ، متولد 1359، مهدی عاشوری استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد است.

کتاب های مهدی عاشوری