سعید محسنی (۱۳۵۴)

سعید محسنی (۱۳۵۴)

دکتر سعید محسنی ، متولد 1354، دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، است.

کتاب های سعید محسنی (۱۳۵۴)

اشتباه در شخص طرف قرارداد