لیلا سادات اسدی

لیلا سادات اسدی

دکتر لیلاسادات اسدی، متولد ۱۳۴۳، استاد حقوق کیفری و جرم شناسی و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق است. او دارای مدرک دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی است.

کتاب های لیلا سادات اسدی