اصغر آقامهدوی

اصغر آقامهدوی

 دکتر اصغرآقا مهدوی ، متولد 1340 ، عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)است.

کتاب های اصغر آقامهدوی