حسین محمدی سیرت

حسین محمدی سیرت

حسین محمدی سیرت ، متولد 1363، استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است. او کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسی امام صادق عليه‌‌السلام و دکتری معارف اسلامی و علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران امام صادق عليه‌‌السلام را دارد.

کتاب های حسین محمدی سیرت