حبیب صادقی

حبیب صادقی

حبیب صادقی بنیانگذار شفاخانه طب ترکیبی در آگورا هیلز واقع در کالیفرنیا می باشد.او متخصص رویکرد چندوجهی به بیماری های مزمن از قبیل سرطان یا خودزنی سیستم ایمنی بدن است و موفقیت او در زمینه ترکیب پزشکی شرق و غرب است.

کتاب های حبیب صادقی