حامد فاضلی کبریا

حامد فاضلی کبریا

حامد فاضلی کبریا ، متولد 1364 ، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور بابل است.
 

 

کتاب های حامد فاضلی کبریا